CLB

1. Opdracht van het CLB 

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding wil bijdragen tot het verhogen van het welbevinden van leerlingen.

Dat doen we in nauwe samenwerking met de ouders en de school.

We werken op vier domeinen:

- Leren en studeren

- Preventieve gezondheidszorg

- Psychisch en sociaal functioneren

- Schoolloopbaanbegeleiding

 

2. Uitgangspunten

De begeleiding door het CLB is in belangrijke mate gericht op vragen die leerlingen, ouders, leerkrachten en scholen aan ons stellen.

Daarnaast doet het CLB ook een eigen aanbod in de verschillende begeleidingsdomeinen. Leerlingen, ouders en de school kunnen hier al dan niet op ingaan.

Enkele CLB-activiteiten zijn wel verplicht:

- de medische onderzoeken,

- de maatregelen bij besmettelijke ziekten

- de begeleiding bij leerplichtproblemen.

Leerlingen, ouders en de school zijn verplicht hieraan mee te werken.

Het CLB werkt emancipatorisch. Wie een vraag stelt beslist mee over de aanpak. De activiteiten worden steeds in overleg met de cliënt uitgevoerd. De begeleiding richt zich op het versterken van zijn of haar eigen krachten en mogelijkheden.

Het CLB werkt vraaggestuurd. Het speelt in op bestaande noden bij ouders, leerlingen, leerkrachten en scholen. De vragen die zij stellen bepalen in belangrijke mate de activiteiten van het CLB.

Begeleiding situeert zich best zo dicht mogelijk bij de leerling. Wat ouders en leerkrachten zelf kunnen, moet het CLB niet doen. Het CLB zal hen ondersteunen in hun aanpak van leer-, ontwikkelings- of opvoedingsproblemen. Wanneer dit niet volstaat, kan het CLB zelf de begeleiding opnemen.

 

3. Vragen stellen aan het CLB

Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks vragen stellen aan het CLB. CLB-medewerker en ouder of leerling bespreken dan samen welke stappen het CLB onderneemt: 

Tel.: 02 251 15 55

Ilke Jacobs, contactpersoon van het CLB: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Charlotte Baes, schoolarts: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                   

Steffie Van de Perre, paramedisch werker: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De CLB-medewerker kan:

- samen verkennen wat nodig is

- informatie geven over school, ontwikkeling, gezondheid

- onderzoeken doen

- advies geven over aanpak, hulp, keuze

- begeleiden

- doorverwijzen naar een externe hulpverlener

De CLB-medewerker overlegt met de vraagsteller over de stappen die gezet zullen worden en wie bij de begeleiding betrokken wordt. Als de school vraagt om een leerling te begeleiden, moedigen we hen aan om de ouders te motiveren om contact op te nemen met het CLB. In uitzonderlijke gevallen kan het CLB zelf aan de leerling of de ouders een voorstel tot begeleiding doen. Leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen hiervoor zelf hun toestemming geven. Voor leerlingen jonger dan 12 jaar is de instemming van de ouders nodig.

 

4. Samenwerking school CLB

In het beleidscontract leggen school en CLB vast hoe zij samenwerken in de begeleiding van leerlingen. Hoe ondersteunt het CLB de leerlingenbegeleiding en het zorgbeleid op school ? Welk aanbod doet het CLB aan leerlingen en ouders en hoe is dit afgestemd op de initiatieven van de school ? Het beleidscontract wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig.

De CLB-medewerker neemt op school deel aan het overleg over leerlingen die een uitbreiding van zorg nodig hebben.

Het CLB is een onafhankelijke organisatie. Daardoor kunnen school en CLB soms verschillende standpunten innemen. De school respecteert deze autonomie en de CLB-medewerkers respecteren het pedagogisch project van de school.

CLB en leerlingenbegeleiding op school voelen zich samen verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen. Ze respecteren de deontologie bij de onderlinge informatie-uitwisseling.

 

5. Organisatie van de multidisciplinaire werking

CLB-medewerkers hebben een verschillende vorming en ervaring:

- administratief en logistiek medewerkers

- artsen

- maatschappelijk werkers

- paramedisch werkers (verpleegkundigen of logopedisten)

- psycho-pedagogisch consulenten of werkers (pedagogen, psychologen; resp. PPC, PPW)

In elke school doet een team van CLB-medewerkers de begeleiding:

PPC/PPW, arts, en paramedisch werker helpen leerlingen, ouders en leerkrachten bij vragen over leren, onderwijsloopbaan, gedrag, gevoelens, relaties en gezondheid.

De teamleden werken nauw samen en delen, met respect voor de privacy, informatie over leerlingen. 

De contactpersoon van het CLB  is het eerste aanspreekpunt voor de  school. 

De arts en paramedisch werker voor de preventieve gezondheidszorg richten zich vooral op vragen m.b.t. de gezondheid. De arts en paramedisch werker verzorgen ook de wettelijk verplichte  medische consulten en de vaccinaties en geven advies aan de school over de maatregelen die genomen moeten worden bij besmettelijke ziekten. 

We werken samen in een multidisciplinair team. We kunnen beroep doen op elkaars specifieke deskundigheden en overleggen regelmatig over moeilijke begeleidingsvragen.

 

6. Deontologie

Beroepsgeheim

De CLB-medewerkers zijn bij wet gebonden door het beroepsgeheim. Zij mogen informatie die ze in vertrouwen van leerlingen, ouders of leerkrachten krijgen niet met anderen delen zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

De CLB-medewerker kan onder bepaalde voorwaarden informatie over een leerling verstrekken aan de school voor zover dit in het belang is van de leerling. Hij zal hiermee omzichtig omgaan om het vertrouwen van de leerling en de ouders niet te schaden.

CLB-medewerkers zullen handelen vanuit het belang van de leerling en in moeilijke gevallen in overleg met hun team.

Het beroepsgeheim van CLB-medewerkers verschilt van het ambtsgeheim van leerkrachten. Leerkrachten, leerlingenbegeleiders en schooldirectie hebben een plicht tot discretie. Een leerkracht heeft echter geen zwijgrecht tegenover hiërarchische oversten en heeft zelfs spreekplicht wanneer de belangen van de school of van andere leerlingen ernstig geschaad kunnen worden.

Toestemming voor begeleiding

De CLB-medewerkers overleggen met wie hen een vraag stelt welke stappen in de begeleiding gezet kunnen worden en wie eventueel betrokken wordt. Zij zullen geen informatie delen met anderen zonder dat dit uitdrukkelijk besproken is.